Disclaimer

Algemene Voorwaarden Ahneta

 

Artikel 1    Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
   2. Opdrachtnemer: Ahneta.

Artikel 2    Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen  tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze   voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen  te zijn bevestigd.
   2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de  overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer  voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
   3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt  hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 
Artikel 3    Totstandkoming van de overeenkomst
   1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en  opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour  is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door  opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging  wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de  opdracht mondeling is overeengekomen, wordt de opdracht geacht te zijn tot  stand gekomen op het moment dat de opdrachtnemer op verzoek van de  opdrachtgever de werkzaamheden aanvangt onder toepassing van deze algemene  voorwaarden.
   2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze  tot stand is gekomen.
   3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud,  aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een  bepaalde tijd is aangegaan.
 
Artikel 4    Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
   1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer  in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren  van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste  wijze ter beschikking te stellen.
   2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal  opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige  informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant  is.
   3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid  van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,  ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de  opdracht niet anders voortvloeit.
   4. Indien en voorzover opdrachtgever dat verzoekt, worden de ter beschikking  gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
   5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra  kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet  behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en  bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 
Artikel 5    Uitvoering van de opdracht
   1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende  opdracht uitgevoerd wordt.
   2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever  in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien  opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
   3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te  betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer  overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van  overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
 
Artikel 6    Geheimhouding
   1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot  bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
   2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door  opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander  doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering  gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-,  civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
   3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming  is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere  al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn  opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde  informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er  tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde  inhoud kennis kunnen nemen.
   4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen  aan door hem ingeschakelde derden.
 
Artikel 7    Intellectuele eigendom
   1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten  van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de  uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet  voortvloeien.
   2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede  begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,  (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en  ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van  derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
   3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan  derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig  oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.
 
Artikel 8    Honorarium
   1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van  de verleende opdracht.
   2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht  geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is  opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan  te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken  hebben gemaakt.
   3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en  declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per  jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening  gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken  hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer  verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening  gebracht.
 
Artikel 9    Betaling
   1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of  schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch  in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te  geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van  een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
   2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft  betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste  eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en  onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag  opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum  van algehele voldoening.
   3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke ( incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming  door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van  opdrachtgever.
   4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar  het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer  gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld  (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.  Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is  opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere  uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al  hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd  is, direct opeisbaar.
   5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers,  voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers  zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het  factuurbedrag.
 
Artikel 10    Reclames
   1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het  factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van  de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen  60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat  hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer  te worden kenbaar gemaakt.
   2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting  van opdrachtgever niet op.
   3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze  tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos  verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het  geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een  restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald  honorarium.
 
Artikel 11    Leveringstermijn
   1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de  uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te  stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden  afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen,  respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn  gesteld.
   2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn  slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is  overeengekomen.
   3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk  is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden  ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel  uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn  schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan  conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Artikel 12    Opzegging
   1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst  opzeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn.
   2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 
Artikel 13    Aansprakelijkheid
   1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en  daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht.  Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of  onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor  ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat  hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij  zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade  slechts aansprakelijk tot:
     * in het geval van een opdracht tot controle van financiële  verantwoordingen: een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium  voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar,
     * in alle andere gevallen: een maximum van het bedrag van het honorarium  voor de desbetreffende opdracht, waarbij bij een doorlopende opdracht de  hierbij bedoelde aansprakelijkheid maximaal het honorarium bedraagt dat in  het kader van de opdracht in de laatste zes maanden voorafgaand aan de  fouten aan de opdrachtgever is gefactureerd, tenzij er aan de zijde van  opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove  nalatigheid.
   2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens  schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever  aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of  nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van  opdrachtnemer.
 
Artikel 14    Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 
Artikel 15    Toepasselijk recht en forumkeuze
   1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze  algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van  toepassing.
   2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever  en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke  niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door  de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn  woonplaats heeft.
   3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer  bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.
 
Juni 2010